ایران کشوری است که احزاب و سیاسیونش معنی اپوزیسیون را نمی دانند

   وقتی در جامعه ای دیکتاتوری حاکم می شود باید ریشه آنرا در میان مردم و باورها آنان جستجو کرد. اینطور نیست که مردمی بسیار خوب و آزاد اندیش باشند ولی تنها به دلیل دخالت خارجی  یا قدرت گرفتن یک جناح در حکومت، استبداد حاکم شود و مردم بی گناه زجر بکشند. در واقع این خود […]

ما همه «خمینی» هستیم

مشکل بنیادینی که باعث به هدر رفتن تمامی پتانسیل آزادیخواهی و جنبشهای مردم ما می شود این است که ما هنوز نه اینکه بر سر بدیهیات اولیه مبارزات سیاسی اجتماعی به توافق نرسیده ایم، بلکه اساساً آنها را نمی شناسیم یا قبول نداریم. ما هنوز به این اصل مسلم آگاهی و اذعان نداریم که حرکت و مبارزه […]