دورنمای جنبش سبز

امروز دیگر روشن شده است که بدون اعتصاب عمومی، تکیه تنها به اعتراضات خیابانی و بهره برداری از مناسبتهای ملی و مذهبی، جنبش سبز را به جائی رهنمون نخواهد شد جزفرسودگی، نومیدی، انفعال و شکست. طبیعت حکومت حاضر طبیعتی است بحران زیست و با توجه به حمایتهای کشورهای خارجی، اعتراضات خیابانی نه کارساز خواهد بود و […]

اعتصاب، چشم اسفندیار خامنه ای است

رهبران جنبش سبز در شرایطی نیستند که بتوانند یا بخواهند فراخوان اعتصاب عمومی بدهند.آنان خود قسمتی از همین رژیم محسوب می شوند و گذشته از این، آنها بدلیل محذوراتشان، تمایل دارند که مردم خود رهبری جنبش را به عهده بگیرند، تا حکومت نتواند آنان را محکوم به اغتشاش و تحریک مردم بکند. بنابراین، هم آهنگی و اطلاع […]

جنبش سبز ناگزیر از اتخاذ دو خط مشی می باشد. گزینه سومش انفعال و شکست خواهد بود.

بدون اعتصاب عمومی، تکیه مجرد به  اعتراضات خیابانی و  بهره برداری از مناسبتهای ملی و مذهبی، جنبش سبز را به جائی رهنمون نخواهد شد جز انفعال و شکست. این یک واقعیت و سرنوشت محتوم برای جنبش است، زیرا، رهبری جنبش حاضر به اعلام موضعی آشکار نیست و از نشان گرفتن  عامل اصلی  اجتناب می کند. مسلم […]

نماز جمعه

مگر چندتا روز قدس داریم؟ چندتا سیزده آبان و شانزده آذر داریم؟ اگر برای بیان اعتراضاتمان تنها منتظر مناسبتهای سال و ماه بمانیم، احمدی نژاد فرصت خواهد یافت تا برای دور سوم نیز کاندیدا شود و تمام صندوقهای رأی را دور بزند. پس باید به فکر تسخیر نماز جمعه باشیم همانطور که روز قدس را […]