داد و ستد پایاپای

شما چه اندازه دزد هستید؟!
هنگامی که پول  ابداع نشده بود هر کس مازاد دسترنج و کار خویش را با کالائی که نیاز داشت آلیش* می کرد و زندگی می چرخید. گندمکار گندم میداد و پوستین می برد. پوستین دوز تنپوش گندمکار را فراهم می کرد و گندمکار نان پوستین دوز را.

انقلاب آسان

داستان آزادیخواهی، مبارزه رهائی بخش  و برابری طلبی زنان امروز ایران آدم را بیاد آن گروه دوستانی می اندازد که به باغ و صحرا رفته بودند و هر کس به انتخاب خود چیزی برای خوردن برده بود. هنگام ظهر سفره گستردند و آورده خویش را بر سفره گذاشتند. همه پیاز آورده بودند. از نان و […]

این زبان لیز فارسی

چند سال پیش در فرانسه مشکلی داشتم که هر بار به دخالت پلیس می انجامید. مدتی پس از آن، یکروز نامه ای به وزارت کشور می نوشتم. در آن نامه به جریانات گذشته اشاره کرده بودم و اینکه پلیس چه توصیه ای کرده بود. رفتار مؤدبانه و دوستانه پلیس در من حس احترامی ایجاد کرده […]

به سروش بگوئید، ای گاو مجسّم، هیچ آزادیخواهی به حمایت آخوند دل نمی بندد

کدام آزادیخواه به این رجاله بی هویت وکالت سخن گفتن داده است؟ سالهای 60، زندانیان آزادیخواهی که از دیدن ویدئوهای این آدم امتناع می کردند مورد غضب آخوندها و زندانبانان قرار می گرفتند. از کدام آزادیخواه سخن می گوید این گاو مجسّم؟

ازآن آخوندک کلید ساز حذر کن. کلید سازما را عشق است

آن کلیدی که فرصت طلبان و رئیس جمهورشان نشان دادند، کلید دست درازی بیشتر به  خزینه و خلوت شما است. اگر فرصت طلبان و یا رئیس جمهور کلید بدستشان بدرب خانه شما مراجعه کردند یقیناً برای دزدیدن چراغ است. ما کلید طلائی آقای حسین موفق را خدمت شما تقدیم می کنیم. کلید سازما را عشق […]

کتابی برای ترجمه نکردن

آورده اند که چنگیز خان مغول و اطرافیانش به آزادی عقاید و مذهب و انتشار بی طرفانه افکار و مکاتب مختلف همت می گماشتند، اما کتابی بود که او دوست نمی داشت در دسترس مردم قرار بگیرد زیرا آن کتاب از قتل و غارت و کشتار بی رحمانه مغولیان پرده بر می داشت. خوشبختانه آن […]

منتظری هم رهبر بود ـــ شک نکنید با ما نبود

قبل از خواندن نامه آقای پسندیده به برادر کوچکش خمینی لازم دیدم مقدمه ای بر آن داشته باشم.
انگیزه انتشار این نامه که در زیر این مقدمه به آن پرداخته ام تأئید مطلبی است که در آن گفته بودم اگر خمینی زنده بود با کسانی بود که او را در اختیار و انحصار داشتند یعنی در مقابل […]

کهنه حیض

گفته بودم آنچه بر دوش خامنه ای است کهنه حیضی بیش نیست.
این هم شاهد کلام بنده،بفرمائید.

آخوند 9(منظور خمینی از «خر» همان آخوند بود)

خمینی گفت اقتصاد مال خر است .از آن پس تمامی آخوندها  نعلین ها را زیر بغل گذاشتندو ششدانگ به فکر اقتصاد افتادند. هر جا دیناری برای چپاول و اخاذی وجود داشت به آنجا دست اندازی کردند.هیچ زمینه ای از رانت خواری اقتصادی را از نظر دور نداشتند. می گوئید نه!؟ یا در کهف مردگان خوابیده […]

شمشیر محمد

  و شمشیر امپراتوران مسیحی از دید یک یهودی
رنج‌بار آن را پیش‌گویی کند؟