سرافرازی یا سر بزیری

golforoosh2

 یک فرانسوی می گفت که چرا شما ایرانیان با دیگر مردم دنیا تفاوت دارید.ـ می گفت در بسیاری از کشورهای جهان دموکراسی و آزادی بیان وجود ندارد. مثلا  چین و روسیهِ و یا  پاکستان. اما وقتی  با مردم این کشورها از  دست آوردهای علمی صنعتی و یا ورزشی کشورشان حرف می زنی خوشحال می شوند و به آن می بالند در حالیکه ایرانیان زیادی هستند که حتی از پیروزی تیم فوتبال کشورشان هم خوشنود نیستند.ـ

 گفتم برای اینکه دولتها و حکومتها چین و روسیه ووو… در رقابت با کشورهای دیگر منابع و هستی کشورشان  حفظ و پاسداری می کنند، اما حکومت و دولت ایران حافظ منابع و منافع کشور نیست و   هستی مردم و کشورش را به چین و روسیه و حتی کشورهای  خیلی کم اهمیت هدیه می کند تا  بر سر قدرت باقی بماند. ولادیمیر پوتین هرچه باشد روسیه را در برابر قدرتهای جهانی برافراشته و از پیش بیشتر مطرح و حتی دارد خود را در جایگاه شوروی سابق مطرح می کند. چین هر چه که باشد امروز دارد جهان را می بلعد و روز به روز بر داراپی و منابع و پیشرفت کشورش می افزاید.. لبنان پاکستان به کسی باج و صدقه نمیدهند. اما ایران در حالیکه چنیدین برابر جمعیت فلسطین و لبنان و… آواره و گرسنه دارد ثروت ملی کشور و دارایی مردمش را حاتم بخشی می کند تا چهارتا هوادار و حامی برای خودش دست و پا بکند تا بلکه چند روز دیگر بر سر قدرت بماند. دولت و حکومت ایران حتی حافظ میراث فرهنگی مردم کشورش نیست. دولتمردان ایران حتی زبان و ادبیات مردم کشورشان نیز  پاسداری نمیکنند. در حالیکه برای جذب سرمایه گذاری اندکی به دیگر کشورها التماس میکنند دولتمردانش میلیارد میلیارد منابع ارزی کشور را به بانکهای خارج سرازیر میکنند و پاسپورت بدست آماده فرار از کشور نشسته اند تا چنانچه حکومت سرنگون شد خود را نجات بدهند.  حکومت ایران میراث فرهنگی و باستانی و بزرگان و اسطوره های تاریخی مردمش را خطری بالقوه و تهدیدی بالفعل برای خویش بحساب می آورد. حکومت ایران حتی از نام کورش و   داریوش می ترسد اما شما فرانسویان چه!؟ آیا حکومت شما از نام ناپلیون هراسی دارد؟ یا اینکه هرسال به مناسبتی زندگینامه اش را تبلیغ و ترویج .می کنید؟!؟ باز هم بگویم؟ حتی مغولها  پس از تسخیر ایران به آبادنی و ترویج فرهنگ ایرانی پرداختند. مردم و کشور ایران تاکنون هر گز به اشغال ستمگرانه چنین دشمنی در نیامده اندـ

باز هم بگویم؟ اینها از نام ایران نیز هراس دارند زیرا دست نشانده اجانب هستند که اگر اشغالگر مستقلی بودند بدتر از قوم تیمور و تاتار بر این مرز و بوم روا نمیداشتند.ـ

Leave a Reply