پهلوان هسته ای

پهلوان پنبه ای شد هسته ای
خورد ملت داده او بیل دسته ای
ملت از شادی همه قر در کمر
شاد و شنگول اوفتادندی دمر
پهلوان هسته ای از اندرون
کرد پا را یک وجب از خط برون
همچو آن زن ملت ما سرفراز
زانکه شویش کرده یک پا را دراز
با ظریف ما ظریفی گفت دوش
بعد از آن چوب و پیاز این صد به روش
رستم دستان جنگ هسته ای
زر نزن دیگر که خیلی خسته ای
از حسن درویش بشنو این سخن
دست بردار و نشو دیگر خفن

Leave a Reply