آقای ظریف، منظورتان از ایرانی کیست؟

@@ 12 Mar Doush 2باید از آقای ظریف پرسید که منظور از «ایرانی را تهدید نکنید» چیست؟ شما که عمری است مردم ایران را با تهدید کنترل کرده اید منظورتان کدام ایرانی است که مدعی هستید زبان تهدید را نمی پذیرد! ایرانیان که از قبل حکومت شما همگی تهدید زیست شده اند! اگر مورد نظر شما ایرانیان حاضر و فعال در حکومت میباشد که آنان خودشان منطقی جز تهدید ندارند. تهدید می شوند و تهدید می کنند، تهدید می پذیرند و از تهدید بهره میبرند، با تهدید نان می خورند و نان می بُرند،  زندگیشان سلسله مراتب تهدید است و روزگارشان بر محور تهدید می چرخد.

حکومت حاضر از بدو پیدایش و تولدش همواره مردم ایران را با تهدید تحدید و کنترل کرده است. این تهدید شامل حال تمام اقشار و گروههای فکری و اجتماعی  بوده است و هیچ گروه یا چهره ای هم در امان و مستثنا نبوده است. اگر زبان تهدید تحریمها نبود که شما  به بازدید سرزده از حرمسرای رهبرتان  رضا نمی دادید. کارائی زبان تهدید بوده است که رهبرتان به نرمش قهرمانانه تن داده است.

از شخص خمینی که شاخص ترین چهره  این حکومت بوده است گرفته تا رئیس جمهورش که تهدید«بگم بگم»هایش زبانزد خاص عام بود زبانی جز تهدید نداشته اند. خمینی حتی رئیس جمهور کشور و نزدیک ترین  فرد به خویش را علنا تهدید می کرد که : « …. هرچه داده ام را پس می گیرم» و حتی در ادبیات استدلالی خویش نیز جز با زبان تهدید سخن نمی گفت : ” اگر همه بگویند آری، من می گویم نه” و این خود بزرگترین تهدیدی بود که برای کنترل و تحدید اختیارات مردم و اطرافیانش  به آن دست می زد.

اثبات و نمونه آوردن از زبان  بی پروا و ابزار فراوان تهدید این حکومت چیزی مضحک تر از استدلال برای اثبات خورشید در نیمروزی آفتابی است. کوچکترین زبان مخفیانه تهدید این حکومت را زندانیان سیاسی تجربه کرده اند.  تحریک و تهدید به طلاق همسران، تهدید به تجاوز به زنان زندانی در حضورشان، و الی ماشاءالله.

مردم تهدید زیست ایران از این  سخن خوششان خواهد آمد و برای تولید داخلی چنین یاوه سرائیها دست هم خواهند زد زیرا از زندگی در زیر تهدید حکومت زمخت آقای ظریف سالهاست جان به لب هستند.

Leave a Reply