بنی صدر، تنها رئیس جمهور، رئیس جمهور تنها -4

61858_434579739911_716514911_5294907_2352985_nبنی‌صدر : من ۱۲ اشتباه کردم

اما از نظر من فقط چهار اشتباه کرده اید و همگی مؤخر بر آن دوازده اشتباه میباشد.

اول اینکه برای پس گرفتن ریاست جمهوریتان هیچ اقدام عملی و جدی انجام ندادید.  پرهیز از این اشتباه خود نیازمند دوری از سه اشتباه دیگر می بود. پس میتوان گفت که شما تنها سه اشتباه داشته اید

دوم  اینکه روزنامه انقلاب اسلامی را باید در ایران جای می گذاشتید و نام و روزنامه دیگری برمی گزیدید زیرا آن چیزی که بنام انقلاب اسلامی شناخته شده است کم یا زیاد، خوب یا بد، کاملا در تصاحب و تملک خمینی بود.  این فریب و دروغ بزرگ-انقلاب اسلامی- سکه اش بنام خمینی خورده بود و چیزی نبود که شما مدعی وراثتش باشید. با این کار و با ادامه روزنامه با نام سابقش، تنها اصالت انقلاب دروغین خمینی  توجیه میشد و نه چیز دیگر. این اشتباه خود موجب توهمات و تردیدهائی می شد که شما را از محوریت اپوزیسیون نظام دور می کرد و همچنین بهانه خوبی بود برای تقابل خصمانه در پوشش رقابت باشما . تقابل خصمانه ای که اپوزیسیون(های)احتمالی حکومت را نیز به خدمت حکومت در می آورد.ـ کما اینکه دیده و می بینیم که ابزار و روشهای انتقادی یکسانی را علیه شما بکار گرفته و می گیرند.ـ

 جنگ نیز دروغی بود به بزرگی انقلاب اسلامی.  شما در پیشگیری و خنثی سازی توطئه جنگ نقش  بی نظیری داشتید.  در  تشجیع و دلگرمی نیروی ارتش برای مقابله با دشمن سنگ تمام گذاشتید، اما تابلوی جنگ شما همانند تابلوی انقلاب اسلامی و بدون مرزبندی بود. جنگ پروسه تکاملی آن توطئه بزرگی بود که  به انقلاب اسلامی  معروف شد. سخن از جنگ و انقلاب به شیوه حکومت و عدم مرزبندی متفاوت از خمینی با   جنگ و انقلاب شمشیر دو لبی بود در دو سوی مخالف که از یک سو خرمن آخوند را درو می کرد و در بازگشت حربه ای می شد که شما را نشانه می رفت.ـ شما میبایست  جنگ و انقلاب را محکوم میکردید که اگر چنین اعتقادی نداشته اید دیگر سخن از اشتباه منتفی است.

سوم، میبایست دشمنان سابق، یعنی شاه و وزیر ….و …. را رها می کردید و به دشمنان نوخاسته خویش می پرداختید. شاه و شاهپور و شاپور را کنار می گذاشتید و حتی الامکان آنانرا به همکاری می طلبیدید. در واقع تا مدتها وتا امروز  شما  به دشمن دشمنتان بیشتر پرداخته  تا اید تا دشمن خودتان. اگر بخواهیم به تاریخ اسلام و پیامبر استناد بکنیم می بینیم که پیامبر برای جلوگیری از اتحاد دشمنان تا حد باج دادن به دشمنان کوچکتر پیش میرود، اما اشتباهات شما موجب شد که دشمن از کمک دوستانتان نیز برخوردار شود. دوستان و کسانیکه خود کتک خورده  آخوندها بودند به همان خزعبلاتی علیه شما چنگ می زدند که مطلوب سلطه طلبان بود. طرح احمقانه سئوالات بی اساس توسط منتقدین شما بدلیل همین اشتباهات بوده است.

چهارم و آخر اینکه، با وجود تحصیلات و صاحب نظر بودن در اقتصاد، به اقتصاد هیچ اهمیتی ندادید. باید توجه میکردید که محمد نیز بدون ثروت خدیجه و ابوبکر هیچ معجزه ای نداشت که اگر این دو – یعنی اقتصاد- نبود، شمشیر حمزه نیز مجال خروج از غلاف پیدا نمی کرد.

این چهار اشتباه همگی پس از آن دوازده تا اتفاق افتاد. آن دوازده اشتباه زیاد مهم نیست. از این دست اشتباهات دیگران دوازده هزارتایش را دارند.

پافشاری بر این چهار اشتباه تا امروز، حکومت و مخالفینش را در اتحاد نا نوشته ای علیه شما پیوند داده است بطوریکه شما را تا به امروز به  موضعی تدافعی کشانیده است.ـ

پس از گذشت سالها هنوز از ویدئوها و عکسهای شما در جنگ و جبهه استفاده میشود تا از حقانیت شما دفاع  بشود. هنوز و هر روز صفحات مجازی و حقیقی اخبار عکسها و نوشته ها و سخنانی از شما را منتشر می کنند که در دفاع از آزادی بیان و  احزاب و عقایدتلاش می کرده اید. اینها صرفا تلاشی منفعلانه و دفاعی است. هرکس میخواهد بنی صدر را بشناسد چشمش کور برود تحقیق کند.

هنوز فراوانند گوشها و چشمهائی که شاهد تقابل شما با سلطه طلبان بودند. بر هیچ کسی پوشیده نیست که حضور شما در نقش رئیس  اپوزیسیون پر رنگتر به نظر می رسیدیدتا رئیس جمهور، اما، این اشتباهات موجب شده است که مخالفین تنها به خرده گیری و عناد  با شما بپردازند تا انتقاد، و از طرف دیگر،  بر تمام شواهد و حقایق زیادی که مؤید شماست چشم  بپوشند. در عوض چنان به تکرار و تکثر و بزرگنمائی  ایراداتشان می پردازندکه گویا اگر شما نبودید خمینی و خامنه ای خلق هم نمی شدند .  اینها بازتاب طبیعی آن یک-چهار اشتباه می باشد

Leave a Reply