وقتی اسید پاشی کار خارجی ها است

وقتی اسید پاشی را به خارجیها و عناصر اطلاعاتی آنان نسبت می دهند به معنی این است که عاملین این جنایت هرگز دستگیر و معرفی نخواهند شد. با این ترفند قدیمی و سابقه دار حکومت  به یک تیر چند  نشان راهدف  می گیرد.

اول، اینکه به عوامل خویش که مرتکب چنین جنایتی شده اند پیام  می دهد که در امان هستند و اطمینان و دلگرمی  میدهد به این معنا که آنان همواره می توانند با خیال راحت به سرسپردگی خویش ادامه بدهند و امنیت آنان تضمین شده میباشد.

دوم،   چون نمیتواند در مواجهه با افکار عمومی و فشار جامعه  از چنین عملی دفاع کند آن را به نیروهای موهوم خارجی نسبت میدهد. از این گذار با مظلوم نمائی و  بدون محکوم کردن علنی چنین جنایتی، از کنار آن بسادگی می گذرد و در عین حال تأثیرات مورد نظر خود از اسید پاشی  را نیز بر جامعه اعمال می کند.

سوم، چنانچه مجبور شوند و لازم بداند ضمن تظاهر به قدرتمندی و احاطه بر امور، کسانی را به عنوان مجرم معرفی ، دادگاهی و محکوم و اعدام می کند.

چهارم، این محکومین  زندانیانی  خواهند بود که تحت فشار، تهدید و یا وعده تخفیف  دوران  محکومیت و آزادی، مجبور به اعتراف به این عمل می شوند که با این کار، حکومت  فرصتی میابد تا بدون جلب توجه افکار عمومی  به اعدام زندانی  مورد نظر خویش اقدام کند.

Leave a Reply