ناهیان منکر و آمران معروف هنوز از لواط و تجاوز منع نشده اند. فقط قتل و اهانت وافترا و ضرب و جرح

 

Monkar

 

در گفتمان اخیرعناصر حکومتی پیرامون موضوع اسید پاشی، بروشنی دیده می شود که در دیدگاه آنان قتل و ضرب و جرح و توهین  وهتک حرمت انسانها  ابزار هدایت جامعه حاکمان محسوب می شوند اما، بر اساس ملاحظات ویژه ای تخفیف  می دهند و بعضی از این ابزار را محدود، مشروط و یا موقتاً تعطیل می کنند، بنابراین باید فهمید که بکار برندگان آن ابزار به چه درجه ای از توحش و وحشی گری  و سبوعیت رسیده اند.

این یک طنز و کنایه نیست. حقیقتی است که از دهان حاکمان تراوش می کند. هنوز تجاوز و لواط ممنوع نشده اند و علناً جزئی از ابزار نهی از منکر حاکمان  محسوب می شوند.

آیا  اینطور استنباط نمی شود که تاکنون آمران معروف و ناهیان منکر مانعی نداشته اند که عندالزوم تا حد قتل و توهین و هتک حرمت و تجاوز به پیش بروند؟ آیا اینطور فهمیده نمی شود که قتل و افترا جزو منکرات نیستند؟

 

 

Leave a Reply