به سروش بگوئید، ای گاو مجسّم، هیچ آزادیخواهی به حمایت آخوند دل نمی بندد

گاو مجسّم

کدام آزادیخواه به این رجاله بی هویت وکالت سخن گفتن داده است؟ سالهای 60، زندانیان آزادیخواهی که از دیدن ویدئوهای این آدم امتناع می کردند مورد غضب آخوندها و زندانبانان قرار می گرفتند. از کدام آزادیخواه سخن می گوید این گاو مجسّم؟

Leave a Reply