تا این خرها هستند، من هم خلیفه ام

Snap 2013-11-24 at 21.19.22

 

شخصی در گوش عثمان گفت: تو بهتر از همه میدانی که خلافت حق تونیست.

عثمان گفت: فردا ظهر به مسجد بیا تا جوابت را بدهم.

روز بعد آن شخص به مسجد رفت  و با زحمت فراوان از صفوف نماز گزاران گذشت و خود را به عثمان رساند و گفت : الوعد و وفا.

عثمان به انبوه نماز گزاران پشت سرش اشاره کرد و در گوش آن شخص گفت: تا این خرها هستند، من هم خلیفه ام و تو نیز دعوای حق و باطل را فراموش کن.

Leave a Reply