ازآن آخوندک کلید ساز حذر کن. کلید سازما را عشق است

آن کلیدی که فرصت طلبان و رئیس جمهورشان نشان دادند، کلید دست درازی بیشتر به  خزینه و خلوت شما است. اگر فرصت طلبان و یا رئیس جمهور کلید بدستشان بدرب خانه شما مراجعه کردند یقیناً برای دزدیدن چراغ است. ما کلید طلائی آقای حسین موفق را خدمت شما تقدیم می کنیم. کلید سازما را عشق است . گوش کنید.

Leave a Reply