فرا فکنی ناشیانه آقای دکتر خزعلی

در توجیه « دعوت مردم به انتخابات»، آقای دکتر خزعلی به فرا فکنی ناشیانه ای تمسک جسته که حکایت از جایگاه فکری ایشان دارد.  ایشان در توجیهی جدل گونه، درستی دعوت خویش را اینگونه تمثیل می آورد : ”  در همان دوره هم عده ای بر طبل تحریم انتخابات می کوفتند و حضور و رای دادن را یک خیانت بزرگ معرفی می کردند . آقای اکبر گنجی جزو سرشناس ترین چهره های تحریم کننده آن دوره از انتخابات بحساب می آمد که بعد از جریانات بعد از انتخابات در صف جنبش اعتراضی مردم قرار گرفتند “.

بدین روش، آقای دکتر خزعلی پشتیبانی مخالفان انتخابات از جنبش پس از انتخابات را دلیل درستی دعوت خویش یعنی درستی شرکت در انتخابات گرفته است و به جای سپاسگزاری ، لحنی را بکار گرفته که به  شماتت نزدیک تر است تا قدر شناسی، حاکی از اینکه ایشان از ورود و حمایت همگانی از جنبش سیز رضایت چندانی ندارند.

توجه ایشان و همفکران ایشان را به حکایت زیر جلب می کنم تا بر همگان روشن شود که ایشان چه وارونه می اندیشند.

««« کشاورز پیری فرزند را نصیحت می کرد که با فلان جماعت ناباب به کشت و کار نپرداز که عاقبت خوشی ندارد و خداوند محصول خویش نخواهی بود و جز تلاش بی ثمر عایدی نخواهد داشت.

پسر نصیحت گوش نکرد و بر او آن رفت که به باخه رسید. اتفاق افتاد و محصول بسیار زیادی عایدشان شد،اما، شریکان  پسر را مغبون ساختند و او را با زور و تهدید  دست خالی از مزرعه براندند.  پدر پسران دیگرش را فراخواند و به یاری پسرناخلف شتافت و برای استیفای حقوق پسر نافرمان هزینه و زحمت بسیاری متحمل شد.

فرزند نا اهل، زیادی محصول  را بهانه قرار داد و پدر را سرزنش کرد که : «دیدی رأی من به صواب نزدیک تر بود تا نصایح شما» پدر گفت : “همین که از آنهمه محصول چیزی نصیبت نشد و ما را به زحمت انداختی و با نا اهلان به مراوده  و دعوا وا داشتی بس نیست که بفهمی بر خطا رفته ای؟ حمایت من و برادرانت نشان ازخیرخواهی ما و صحت گفتار، و درستی اندرزهایمان دارد. کنون که در حق تو بیداد روا داشته اند از ناجوانمردی بود که تو را به چنگ دشمنان رها سازیم، زیرا ما صلاح تو می خواستیم و این حمایت و پشتیبانی امروز نشان خیر اندیشی و دوستی ماست، نه پشتیبانی و تصدیق خطای گذشته تو، چه اینکه نصایح من هنوز بقوت خویش باقی است.»»»

آقای خزعلی می گوید که اگر پدر پند خویش را درست می دانست و برحق بود، نمیبایست به حمایت پسر همت می گماشت!

بر خلاف نظر آقای دکتر خزعلی و همفکرانش، مخالفین نمایش انتخابات و مخالفین حکومت، همگی صداقت و درستی خویش را ثابت کردند و نشان دادند که دلسوز و دلنگران کشور و مردمانش میباشند. سلطنت طلبها، سکولارها و مخالفین حکومت مذهبی، منتقدین منفرد و گروههای چپ و راست، همه و همه، با حمایت خویش از جنبش سبز از آزمایشی بزرگ سرفراز بیرون آمدند و ثابت کردند که همگی صادق صالح و دلسوز کشور و سرزمین پدریشان هستند که، « حب الوطن من الایمان»

آقای خزعلی ، هر کس سخن ناصحان نشنود بدو آن رسد که به باخه رسید، البته ناصحان وزارت اطلاعات مورد نظر نمیباشد.

حسن ابوالفضلی

Leave a Reply