خمینی و دانشگاه

آنچه خمینی میگوید مربوط به دانشگاه 1356 می شود یا دانشگاه 1388 و امروز؟

 برای قضاوت عادلانه فقط دو مثقال وجدان می خواهد!

بشـنوید

Basij

 

Leave a Reply