جیب ما را نزن، ماشینت تو سرت بخوره

آقای سبورچیان، نه ببخشید، آقای احمدی نژاد خواسته ماشینش را بفروشه خرج مسکن مردم بکنه. با پول ماشینش دروغ هم که نگوید و کلک نزند چهارتا خونه هم نمیشود ساخت. تا همین جا خانه میلیونها نفر خالی و خراب کرده. پول خانه سازی میلیونها نفر را برای بیگانگان فرستاده و خرج تدارک استقبال از خودش در لبنان و وو.. کرده. تازه، از پول ساندیس هم حرفی نمی زنم.
 بقول «خاله قزی» : تو جیب ما را نزن، ماشینت تو سرت بخوره.

One Response to “جیب ما را نزن، ماشینت تو سرت بخوره”

  1. ماشینش این همه سر و صدا به پا کرد
    اگه بخواد کاپشنشو حراج کنه باور کن کشور از ورشکستگی اقتصادی در میاد

Leave a Reply