احمدی نژاد و الاغ راستگو

پیرامون تکذیب حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی

مرد کشاورزی به خانه همسایه اش رفت تا الاغ او را برای انجام کاری قرض بگیرد. صاحب خانه گفت که الاغش در خانه نیست و آنرا به مزرعه برده اند. مرد کشاورز خداحافظی کرد که برود اما هنوز از خانه همسایه خارج نشده بود که صدای عرعر الاغ از داخل طویله بلند شد. مرد کشاورز گفت : همسایه جان، مثل اینکه الاغ در خانه است. همسایه با اعتراض جواب داد : تو حرف من آدم را ول کرده و  حرف یک الاغ را قبول می کنی؟ 

آری آقای احمدی نژاد، ببخشید، آقای سبورچیان، تو که رئیس جمهور ایران نیستی، اما اگر هم باشی مردم دنیا عرعر الاغ را به حرفهای تو ترجیح خواهند داد زیرا اگر به اندازه یک الاغ حیا و شعور داشتی چنین دروغی نمی گفتی.

Leave a Reply