بالاخره جاسوسی بکنیم یا نه؟ اگر فردا باز مقررات اسلام عوض شد گناه ما گردن کیست؟

خمینی: “هیچکس حق ندارد برای کشف جرم و گناه جاسوسی دیگران را بکند زیرا این خلاف مقررات اسلام است.”(ماده6 از فرمان8 ماده ای امام خمینی به ملت، جماران، 1 مرداد 1361)

دو مـــاه بعـد مقررات اسلام تغییر می کندو فرمان جاسوسی می دهد. به این میگویند نفاق و دو روئی و فرصت طلبی. خودتان قضاوت کنید

خمینی: “دانش آموزان باید با کمال دقت اعمال و کردار دبیران و معلمین خود را زیر نظر بگیرند و اگر خدای نکرده در یکی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمایند… این کار را به صورت مخفی انجام دهند”(پیام به دانشجویان، دانش آموزان، استادان و دبیران، بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 61-62 ، 1 مهر 1361)

Leave a Reply