همه را فرار دادی ز تعفن کلامت

همه را فرار دادی ز تعفن کلامت
هاله نور همه را فراری داد

Leave a Reply