آخوند 9(منظور خمینی از «خر» همان آخوند بود)

خمینی گفت اقتصاد مال خر است .از آن پس تمامی آخوندها  نعلین ها را زیر بغل گذاشتندو ششدانگ به فکر اقتصاد افتادند. هر جا دیناری برای چپاول و اخاذی وجود داشت به آنجا دست اندازی کردند.هیچ زمینه ای از رانت خواری اقتصادی را از نظر دور نداشتند. می گوئید نه!؟ یا در کهف مردگان خوابیده اید، یا خیلی نا آگاه و احمقید، و گرنه باید آخوند باشید تا این واقعیت را انکار کنید.

خمینی در کتاب مناسک حج خویش مؤمنین را دعوت به  خر بودن می کند و توصیه می کند که در پله چهارم صفا فلان دعا را بخوانید تا پولدار شوید. البته بنده اینجا نقل به معنا می کنم وچنانکه کسی جویا باشد می تواند به کتاب مناسک حج خمینی قسمت اعمال صفا و مروه مراجعه کند. او حج و عظمت آنرا در حد خواندن دعا برای پولدار شدن پائین می آورد اما وقتی صحبت از مطالبات مردم و شکمهای گرسنه پیش می آید  مقتصد بودن که یک از صفات مؤمن است را معادل خر بودن قرار می دهد.

آنهائی که حرف از اقتصاد می زدند، به فکر سامان بخشیدن امور اقتصاد جامعه بودند ، فارغ از وابستگی فکری و سیاسیشان همگی افراد مؤمنی محسوب شده ومی شوند که در روایات و احادیث نیز آمده است که :”  المؤمن مقتصد” و مؤمن را فردی می داند که اقتصاد را مهم و مد نظر قرار می دهد. حتی امام علی اقتصاد را تنها شرط پذیرش خلافت قرار می دهد، آنوقت خمینی یکی از صفات مشخص و بارز «مؤمن»را  خر بودن تلقی کرد و بعد آخوند ها و مریدانش «زر اندوزی و کنز*»  که در قرآن برایش وعده آتش* و جهنم داده شده است را  به جای اقتصاد گرفتند تا دو چیز خود را به نمایش بگذارند : «خر بودن» و « بی ایمانی »

آخوندها برای اینکه بگویند خر نیستند، انکار می کنند یا بروی خود نمی آورند که امامشان چنین حرف سفیهانه ای را زده است وگرنه حکم امامشان را مشمول می شوند. شما چرا؟ شما خر هستید یا آخوند و یا اینکه هردو ! حتماً آنقدر وقاحت ندارید که گفته مشهور خمینی را کتمان کنید.! یا اینکه با پرروئی همه را دروغ بهتان و شایعه ضد انغلاب ،غ ،حساب می کنید و بنده را نا مسلمان و منافق و وابسته به ابر قدرتها و مزدور اجانب وو از این حرفها. شما آزادید. حتی می توانید منکر قرآن و نصوص صریح آن بشوید. مگر چه کم دارید. شما آخوند ها را دارید. انها خود می گویند که اگر لازم شد اصول و احکام اسلام را نیز مجازند تعطیل کنند. پیچش دست خودشان است. سنگ پا هم که گران نیست!

* والذین یکنزون الذهب و الفضه…..34 توبه 

Leave a Reply