مچگیری آقای جنتی از طرفداران جنبش سبز.این هم عکس و مدرک

sabze sabz (1)

Picture 1 of 5

اینجا یکی ازشهرهای اروپائی است و این ایرانی بی وطن داردهمین حالا از دست اجانب پول می گیرد. این هم عکس و مدرک غیر قابل انکارش

   راه کار اینه

Leave a Reply